نوبت دهی درمانگاه سلام

لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید
  • همراه داشتن کارت شناسایی هنگام مراجعه به درمانگاه الزامی می باشد.
  • هر فرد فقط دو بار در هفته می تواند از طریق این سامانه نوبت دریافت کند.
  • جهت ثبت نوبت برای فرد فاقد کد ملی از روش نوبت دهی تلفنی اقدام کنید.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙